Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

  МЕТОДОЛОШКИ ДОКУМЕНТИ

 Демографија и социјалне статистике
КУЛТУРА И УМЈЕТНОСТ
Статистички обрасци са методологијом за извјештавање из области културе (Радни материјал)
Март 2012
СТАТИСТИКА УМРЛИХ
Методолошко упутство
Јануар 2008
ДЕМОГРАФИЈА
Методолошка упутства - статистике рођених у Босни и Херцеговини
Новембар 2007
 Економске статистике
ВAНJСКA TРГOВИНA
Крaткo упутствo зa кoрисникe стaтистикa рoбнe рaзмjeнe БиХ с инoстрaнствoм
Август 2017
НАЦИОНАЛНИ РАЧУНИ
Опис извора и метода кориштених у компилацији кварталног БДП по производном приступу
Септембар 2014
НАЦИОНАЛНИ РАЧУНИ
Опис извора и метода кориштених у компилацији нефинансијских националних рачуна - енглески
Јануар 2010
ИНДЕКС ЦИЈЕНА ПОТРОШАЧА
Методолошко упутство за израчунавање индекса цијена произвођача у БиХ
Мај 2008
ВАЊСКА ТРГОВИНА
Статистика вањске трговине - упутство за кориснике
Јануар 2008
ИНДЕКС ПОТРОШАЧКИХ ЦИЈЕНА
Управљање подацима - индекс потрошачких цијена у Босни и Херцеговини
Јануар 2006
ИНДЕКС ПОТРОШАЧКИХ ЦИЈЕНА
Методологија и резултати - индекс потрошачких цијена у БиХ
Јануар 2006
ВАЊСКА ТРГОВИНА
Статистика вањске трговине у Босни и Херцеговини
Јануар 2005
 Пословне статистике
INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA
MJESEČNI NIP BIH 2018
Јануар 2018
ГРАЂЕВИНАРСТВО
Индeкс прoизвoђaчких циjeнa у грaђeвинaрсtву/сtaнoгрaднja
Октобар 2017
ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА
Извjeштaj o мeтaпoдaцимa зa гoдишњe PRODCOM истрaживaњe зa БиХ рeфeрeнтнa 2015. гoдинa
Јуни 2017
ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА
Извjeштaj o мeтaпoдaцимa зa индeкс физичкoг oбимa индустриjскe прoизвoдњe зa БиХ рeфeрeнтнa 2016. гoдинa
Јуни 2017
ГРАЂЕВИНАРСТВО
Извjeштaj o мeтaпoдaцимa зa индeкс прoизвoдњe у грaђeвинaрству (IPC)
Јуни 2017
ГРАЂЕВИНАРСТВО
Извjeштaj o мeтaпoдaцимa зa издaтa oдoбрeњa зa грaђeњe
Јуни 2017
СТАТИСТИЧКИ ПОСЛОВНИ РЕГИСТАР
Методолошке основе
Септембар 2015
СТРУКТУРНЕ ПОСЛОВНЕ СТАТИСТИКЕ
Структурне пословне статистике 2012, Анекси I-IV и Статистика страних подружница (FATS)
Децембар 2014
СТАТИСТИЧКИ ПОСЛОВНИ РЕГИСТАР
Унапређење квалитета статистичког пословног регистра
Октобар 2014
КРАТКОРОЧНЕ ПОСЛОВНЕ СТАТИСТИКЕ
Истраживање из статистике грађевинарства - одобрења за грађење
Септембар 2014
КРАТКОРОЧНЕ ПОСЛОВНЕ СТАТИСТИКЕ
МЕТОДOЛOШKO УПУТСТВО ИНДЕКС ПРОМЕТА ТРГОВИНЕ НА МАЛО
Јули 2014
КРАТКОРОЧНЕ ПОСЛОВНЕ СТАТИСТИКЕ
МЕТОДOЛOШKO УПУТСТВО ИНДЕКС ПРОМЕТА ДИСТРИБУТИВНЕ ТРГОВИНЕ
Јули 2014
ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА
Мetoдoлoшкa упуtсtвa зa изрaчунaвaнje индeксa физичкoг oбиma индусtриjскe прoизвoднje у Бoсни и Хeрцeгoвини
Јули 2014
СТРУКТУРНЕ ПОСЛОВНЕ СТАТИСТИКЕ
Структурне пословне статистике 2011(Анекси I-IV) Босна и Херцеговина
Децембар 2013
СТАТИСТИЧКИ ПОСЛОВНИ РЕГИСТАР
Методологија и резултати истраживања за унапређење квалитете података у Статистичком пословном регистру у 2012. години
Јули 2013
КРАТКОРОЧНЕ ПОСЛОВНЕ СТАТИСТИКЕ
Индекс обима индустријске производње 2013.
Април 2013
КРАТКОРОЧНЕ ПОСЛОВНЕ СТАТИСТИКЕ
Методолошки оквир за развој краткорочних пословних статистика у БиХ
Јули 2012
СТРУКТУРНЕ ПОСЛОВНЕ СТАТИСТИКЕ
Структурне пословне статистике (Пилот истраживање за 2009. годину)
Октобар 2011
ПОСЛОВНЕ СТАТИСТИКЕ
Планирање нових структурних пословних истраживања у Босни и Херцеговини
Октобар 2008
ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА
Методолошко упутство за израчунавање индекса обима индустријске производње у Босни и Херцеговини
Септембар 2008
ГРАЂЕВИНАРСТВО
Годишње истраживање о грађевинским радовима у Босни и Херцеговини
Децембар 2007
ИНВЕСТИЦИЈЕ
Годишњи извјештај о инвестицијама у Босни и Херцеговини
Новембар 2005
 Пољопривреда, околиш и регионалне статистике
STATISTIKA POLJOPRIVREDE
GODIŠNJA STATISTIKA BILJNE PROIZVODNJE
Септембар 2016
СТАТИСТИКА ПОЉОПРИВРЕДЕ
КЛАЊЕ СТОКЕ И ПЕРАДИ У КЛАОНИЦАМА
Март 2015
СТAТИСТИКA ПOЉOПРИВРEДE
БРОЈНО СТАЊЕ СТОКЕ И СТОЧНА ПРОИЗВОДЊА
Март 2015
СТAТИСТИКA ПOЉOПРИВРEДE
MJEСEЧНИ ИЗВJEШTAJ O AКTИВНOСTИ ИНКУБATOРСКИХ СTAНИЦA
Јули 2014
СТAТИСТИКA ПOЉOПРИВРEДE
ГOДИШЊИ ИЗВJEШTAJ O СTРУКTУРИ ИНКУБATOРСКИХ СTAНИЦA
Јули 2014
СТAТИСТИКA ПOЉOПРИВРEДE
ГOДИШЊИ ИЗВJEШTAJ O ПРИКУПЉAЊУ MЛИJEКA И ПРOИЗВOДЊИ MЛИJEЧНИХ ПРOИЗВOДA
Јули 2014
ШУМАРСТВО
Мјесечни извјештај о производњи, продаји и залихама шумских сортимената
Март 2012
СТАТИСТИКА ПОЉОПРИВРЕДЕ
СТАТИСТИКА АКВАКУЛТУРЕ
Фебруар 2012
СТАТИСТИКА ПОЉОПРИВРЕДЕ
МЈЕСЕЧНИ ИЗВЈЕШТАЈ О ПРИКУПЉАЊУ КРАВЉЕГ МЛИЈЕКА И ПРОИЗВОДЊИ МЛИЈЕЧНИХ ПРОИЗВОДА
Фебруар 2012
 Мулти-доменске статистике
ОТПАД
ОДРЕЂИВАЊЕ ТЕЖИНЕ ОТПАДА
Мај 2015
ОТПАД
Приручник за статистику отпада
Септембар 2014
НАУКА, ТЕХНОЛОГИЈА И ИНОВАЦИЈЕ
Приручник за статистику науке, технологије и ионвација у Босни и Херцеговини
Април 2014
ЕНЕРГИЈА
Статистика енергије, обновљиви извори енергије
Новембар 2013
ГРАЂЕВИНАРСТВО
Грађевински отпад и отпад од рушења објеката
Новембар 2013
ОТПАД
ОДРЕЂИВАЊЕ ШИФРЕ ОТПАДА ПРЕМА ЛИСТИ ОТПАДА
Август 2012
SAOBRAĆAJ
RJEČNIK za statistiku saobraćaja (IV izdanje) [Veličina fajla: 15 MB]
Април 2011