Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

KLASIFIKACIJE

KLASIFIKACIJE U PRIMJENI

DJELATNOST

KLASIFIKACIJA DJELATNOSTI BIH (KD BIH)

Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti NACE Rev. 1

Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti NACE Rev. 1.1

Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti NACE Rev. 2

PROIZVODI

KLASIFIKACIJA PROIZVODA PO DJELATNOSTI (KPPD) 2007

KLASIFIKACIJA PROIZVODA PO DJELATNOSTI (KPPD) 2010 (2,5 MB)

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA (NIP BiH 2010)

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA - Dodatak („Promjene NIP BiH 2010 nastale do 2012.“)

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA (NIP 2005)

NOMENKLATURA GLAVNIH INDUSTRIJSKIH GRUPA (GIG BiH 2010)

NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA (MJESEČNI NIP BIH 2013)

MJESEČNI NIP BIH 2018

NIP BIH/PRODCOM - NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA BOSNE I HERCEGOVINE 2010. SA PROMJENAMA AŽURIRANIM PREMA EU PRODCOM LIST 2017.

Glavne industrijske grupacije proizvoda MIGs 2009

Klasifikacija proizvoda po djelatnostima  CPA 2008

Klasifikacija proizvoda po djelatnostima  CPA Ver. 2.1

OTPAD

KLASIFIKACIJA OTPADA PREMA DJELATNOSTIMA KOJE GA GENERIŠU

STATISTIČKA KLASIFIKACIJA OTPADA

Statistička klasifikacija otpada EWC-STAT 4

GRAĐEVINSKI OBJEKTI

KLASIFIKACIJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA

Klasifikacija vrste građevina  CC 1998

ENERGIJA

Uredba (EZ) br. 1099/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o energetskoj statistici

Regulation (EC) No 1099/2008 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 on Energy Statistics

ZANIMANJA I ZAPOSLENOST

KLASIFIKACIJA ZANIMANJA KZBIH-08 DOKUMENTI I E-PRETRAŽIVAČ

Međunarodna standardna klasifikacija zanimanja ISCO 2008

ZDRAVLJE

Međunarodna klasifikacija bolesti io srodnih zdravstvenih problema ICD-10 Version 2016

NACIONALNI RAČUNI

KLASIFIKACIJA INDIVIDUALNE POTROŠNJE PREMA NAMJENI

Klasifikacija lične potrošnje po namjeni prilagođena  potrebama HICP, COICOP-HICP

Klasifikacija lične potrošnje prema namjeni COICOP-HBS

Kombinovana nomenklatura 2018 CN 2018

ROBA

Carinska tarifa 2018

Standardna međunarodna trgovinaska klasifikacija (SITC Rev. 4)

OBRAZOVANJE,ZNANOST I KULTURA

Međunarodnu standardnu  klasifikaciju obrazovanja 2011

Klasifikacija područja obrazovanja i osposobljavanja 2013

Međunarodna klasifikacija naučnih oblasti 2007

PRAVOSUĐE

Klasifikacija krivičnih djela za sva četiri krivična zakona u BiH (KZ Federacije, KZ Republike Srpske, KZ Brčko distrikta i KZ Bosne i Hercegovine)

Klasifikacija kaznenih djela obuhvata svako kazneno djelo predviđeno u KZBiH, za koje je propisana kaznena sankcija

PROSTOR

Geonomenklatura 2017

Nomenklatura teritorijalnih jedinica za statistiku 2016

Standardne šifre zemalja ili oblasti za statističku upotrebu M49

Šifre država i oblasti ISO 3166

PROMET

Klasifikacija kategorija opasnih tvari

Klasifikacija vrsta tereta

Standardna nomenklatura robe za statistiku saobraćaja 2007

ZNANOST, TEHNOLOGIJA I INOVACIJE

Klasifikacija aktivnosti zaštite životne sredine

Klasifikacija koja se koristi za statističko istraživanje patenti

Klasifikacija naučnih oblasti i naučnih polja

Nomenklatura za analizu i poređenje naučnih programa budžetaRAMON - Eurostatova baza metpodataka