Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

STATISTIČKO VIJEĆE

Vijeće za statistiku Bosne i Hercegovine osnovano je Zakonom o statistici Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 26/04 i 42/04). 

Vijeće za statistiku Bosne i Hercegovine po službenoj dužnosti sačinjavaju slijedeće osobe:
(1) ravnatelj Agencije,
(2) zamjenici ravnatelja Agencije,
(3) ravnatelji entitetskih zavoda za statistiku,
(4) rukovoditelj Ekspoziture Brčko i svi drugi rukovoditelji ekspozitura koje Agencija može formirati sukladno Zakonom o statistici Bosne i Hercegovine,
(5) guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine (odnosno njegov predstavnik) i
(6) ministar trezora zajedničkih institucija (odnosno njegov predstavnik).

Vijeće za statistiku također sačinjavaju tri člana iz reda davatelja i korisnika podataka koji su priznati radnici u oblastima statistike, ekonomskih nauka, odnosno biznisa. Ova tri člana imenuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog ministra civilnih poslova i komunikacija na period od najviše četiri godine.

Vijeće za statistiku se sastaje najmanje dva puta godišnje. Vijeće daje mišljenje u svezi sa pripremom i realiziranjem Programa, funkcioniranjem i daljnjim razvojem statistike Bosne i Hercegovine, a posebice izvršava slijedeće poslove i zadatke:

a)
daje preporuke Agenciji za statistiku BiH u svezi sa nacrtom programa i plana rada i daje mišljenja o programu i planu rada (uključujući i troškove) koje Agencija dostavlja nadležnim državnim organima sukladno sa ovim zakonom,

b)
prati rad Agencije i daje preporuke Vijeću u ministara BiH o sredstvima koja su Agenciji za statistiku BiH neophodna za ispunjavanje zadataka iz plana rada i programa,

c)
pomaže suradnju između nadležnih organa s ciljem postizanja najvišeg mogućeg kvaliteta statistike koji zadovoljava potrebe korisnika na svim razinama,

d)
daje savjete u svezi sa poštivanjem standarda Agencije od strane nadležnih organa i državnih tijela. Standardi Agencije se usklađuju sa međunarodnim standardima, uključujući i mjere koje se smatraju neophodnim za obezbjeđivanje zaštite statističkih jedinica sukladno Zakonom o statistici.
Dokumenti

Pravilnik o radu vijeća za statistiku Bosne i Hercegovine


Zapisnik 12. sjednice Vijeća za statistiku Bosne i Hercegovine

Zapisnik 11. sjednice Vijeća za statistiku Bosne i Hercegovine

Zapisnik 10. sjednice Vijeća za statistiku Bosne i Hercegovine

Zapisnik 09. sjednice Vijeća za statistiku Bosne i Hercegovine

Zapisnik 08. sjednice Vijeća za statistiku Bosne i Hercegovine

Zapisnik 07. sjednice Vijeća za statistiku Bosne i Hercegovine

Zapisnik 06. sjednice Vijeća za statistiku Bosne i Hercegovine